Regeringen har svarat om SiS – ett slag i luften

Skrivet av Barnrättsbyrån, 25 februari, 2021

Bemötande av Hallengrens respons

Barnrättsbyrån har under det senaste året arbetat på uppdrag av barn inom SiS, läs gärna våra tidigare inlägg på ämnet. Efter granskningar, larmrapporter och debatt i media om missförhållanden inom myndigheten har nu regeringen uttalat sig. Vi kommer i detta inlägg bemöta ansvarig minister Lena Hallengrens uttalande, som ni kan läsa här: 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/M3jOy0/regeringen-ska-se-over-ungdomshem

Vi ser positivt på att regeringen nu tar steg för att skapa förändring inom SiS. Men vi är oroade över exakt vilken förändring regeringen vill se och att insatserna inte kommer innebära att barn faktiskt skyddas mot våld och övergrepp. Med den här responsen befarar vi att missförhållanden inom SiS aldrig kommer att upphöra. 

Tillsätta ännu en utredning
Under det senaste åren har SiS varit föremål för ett stort antal utredningar och granskningar. Så sent som 2020 kom Statskontorets myndighetsanalys av SiS, som bl.a. pekar på att SiS inte har kompetens att möta vare sig barn med NPF, psykiatriska problem eller flickor. Även IVO och JO har utrett missförhållanden inom SiS, såväl som SiS själva. Samtliga utredningar konstaterar att det förekommer allvarliga missförhållanden. Vi ställer oss frågande till vad exakt ännu en utredning ska leda till? Varför inte använda resultatet från redan genomförda utredningar och istället vidta åtgärder så att våld och övergrepp mot barn på SiS omedelbart upphör? Att nu invänta resultatet av ännu en utredning, när det konstaterats att missförhållanden pågår, är inte försvarbart och innebär en risk för barn placerade inom SiS. 

Avskiljningar en nödvändig metod
Avskiljning är ett ingripande tvångsmedel som innebär isolering och som vi vet är skadlig för barn. Avskiljning ska användas restriktivt och i extrema situationer, inte som någon återkommande metod eller del i vården. Att Hallengren beskriver avskiljningar som just en metod är i sig bekymmersamt.  2018 uttalade sig regeringen att avsikten är att avskiljningar av barn på sikt ska upphöra helt. Sverige har fått återkommande skarp kritik av barnrättskommittén med en tydligt uppmaning att förbjuda isolering av barn och 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Detta till trots, tycks det inte längre vara regeringens ambition att isoleringen av barn ska upphöra. Det är mycket oroväckande. 

Flickorna är svårbehandlade
Återigen förklaras våld, övergrepp och missförhållanden genom att hänvisa till att det är barn som är svårbehandlade. När de som granskat verksamheten säger precis tvärtom –  personalens bristande bemötande och den kultur som råder inom myndigheten är avgörande faktorer för de höga avskiljningstalen. Detta är tydligt både i IVOs utredning, forskning och i SiS egenkontroll av avskiljningar. 

Alla barn har rätt att bli skyddade mot våld och kränkningar. Det är fastslaget att barn inom SiS har utsatts för våld och kränkningar av personal. Detta behöver de ytterst ansvariga ta ansvar. Vi förväntade oss att Hallengren skulle ta tydligt avstånd från våldet mot barnen. När det inte görs är vi djupt oroade för att den kultur där missförhållanden kunnat gro, faktiskt vidmakthålls.