Barnrättsbyrån polisanmäler SiS ledning för tjänstefel

Skrivet av Barnrättsbyrån, 15 december, 2020

Vi har under hösten arbetat på uppdrag av barn placerade på SiS. I det arbetet och den granskning av SiS som det kommit att innebära, har vi fått till oss information som vi bedömer är av så allvarlig art att vi beslutat oss för att polisanmäla SiS ledning för tjänstefel. 

– Det är helt oacceptabelt att barn fortsätter utsättas för våld och övergrepp på SiS-hem, trots år av rapporter om missförhållanden. Vi vill att rättsvårdande myndigheter tar ställning till om personer i SiS ledning har gjort sig skyldiga till tjänstefel genom att låta våldet fortgå, säger Elin Wernquist, Barnrättsbyråns generalsekreterare, i ett pressmeddelande. 

Det blir allt vanligare att personalen på statliga ungdomshem, så kallade SiS-hem, använder avskiljningar mot barn och unga. Avskiljningar är en tvångsåtgärd och innebär att den unga placeras i avskildhet i ett särskilt isoleringsrum. Tvångsåtgärder är strikt reglerade i lag och ska användas med största restriktivitet och utifrån barnets bästa. Ungdomshemmen SiS Björkbacken och SiS Hässleholm, som tar emot barn mellan 11 och 15 år, har flest avskiljningar per vårddygn inom hela myndigheten. På SiS Hässleholm ha avskiljningarna ökat med 300 % sedan 2018, detta enligt SiS egen statistik. SiS Björkbacken stängde ner sin verksamhet helt den 3 december efter massiv kritik, pga. av att ”ordning och säkerhet och ungdomarnas trygghet inte kan upprätthållas på ett betryggande sätt”.

Barnsrättsbyråns granskning visar hur vanliga vardagssituationer kan leda till avskiljningar där barn blir nedbrottade på golvet, fasthållna och isolerade, ofta av en grupp av manlig personal. Det är de yngre barnen, och särskilt flickor, som löper störst risk att avskiljas. Flickor som Barnrättsbyrån pratat med, mellan 11 och 14 år, vittnar om hur hot och våld från personalen har orsakat bestående skador i axlar och leder, misstänkta frakturer samt mardrömmar och ångest. 

Barnrättsbyråns polisanmälan riktar sig mot SiS generaldirektör samt verksamhetsdirektör för ungdomsvård södra och avser deras ansvar för allvarliga missförhållanden.

Vi vill med denna anmälning göra en markering och skicka ett budskap till barn och unga som på olika sätt upplevt våld eller missförhållanden inom SiS: vi hör era röster, vi ser också att vuxna gjort fel och att de måste ställas till svars. Alla barn och unga har rätt att bli behandlade med respekt, vara trygga och skyddade mot våld eller kränkande behandling. Särskilt barn som är placerade på SIS som kämpar med olika svårigheter, som kanske beskrivs som ”utåtagerande”, ”problematiska” eller ”självdestruktiva”. Det är alltid personalens ansvar att bemöta dig utifrån dina förutsättningar.  Det är inte alltid lätt och vi vuxna kommer inte alltid att få till det, men det är alltid vårt ansvar. Det är aldrig ditt fel att du utsätts för våld.

Är du barn/ungdom, anhörig eller yrkesverksam och har du erfarenheter av missförhållanden på SiS kan du upprätta ett klagomål och/eller kontakta ivo.se. Om du själv har utsatts för våld eller bevittnat våld från personal kan du också göra en polisanmälan. Har du information eller misstanke om att tjänstefel begåtts som handlar om behandlingen av barn på SIS Björkbacken och SIS Hässleholm kan du även kontakta polisen (uppge K 1528088-20).

Är du barn/ungdom och i behov av hjälp kan du också vända dig till Barnrättsbyrån. Vi kommer inte ha möjlighet att ta emot nya uppdrag innan jul, men du kan mejla på stockholm@barnrattsbyran.se och umea@barnrattsbyran.se så svarar vi när vi är tillbaka 2021.