Domar ger hopp om fortsatt stöd efter åldersuppskrivning

Skrivet av Barnrättsbyrån, 28 februari, 2018

Vi på Barnrättsbyrån, gode män, lärare m.fl. har sedan en tid tillbaka överklagat socialtjänstens beslut att avsluta insats i form av boende för ensamkommande ungdomar som skrivits upp i ålder av Migrationsverket. Vi har nu tagit del av tre domar från Förvaltningsrätten som alla ger ungdomen rätt. Förvaltningsrätten konstaterar att åldersuppskrivningen, som gjorts av Migrationsverket, inte har rättsverkan för andra myndigheter förrän beslutet om uppehållstillstånd vunnit laga kraft. En myndighet som t.ex. socialtjänsten och överförmyndarnämnden kan enligt Förvaltningsrätten alltså inte enbart gå på Migrationsverkets bedömning av ålder när de fattar sina beslut. Dessa domar har resulterat i att de berörda ungdomarna som blivit uppskrivna i ålder har fått behålla sitt boende och sin god man. Vi vet dock att vissa stadsdelsförvaltningar överklagat besluten till högre instans så frågan är inte helt avgjord än.

För oss på Barnrättsbyrån är det oerhört viktigt att sprida denna information då vi vet hur många barn som påverkas av åldersuppskrivningar. På sikt är förhoppningen att ensamkommande unga som skrivs upp i ålder inte bli av med sitt boende och god man enbart på grund av att de från en dag till en annan är över 18 år. I dagsläget är den enda möjligheten till fortsatt boende efter åldersuppskrivning att överklaga socialtjänstens beslut för den enskilda ungdomen. Någonting som borde vara självklart och gälla alla berörda, utan överklagan. Längst ner i texten bifogar vi en mall för överklagan som vi använt oss av, så att fler kan överklaga dessa beslut.

Bakgrund:
I samband med att allt fler ensamkommande asylsökande barn fått sitt första avslagsbeslut har många av barnen hastigt blivit uppskrivna i ålder. Över en natt går de från barn till vuxen i myndigheternas ögon. Konsekvenserna för barnet blir stora. Förutom obegripligheten för individen som plötsligt anses vara äldre än vad den är så förlorar ungdomen även sin god man och blir av med sitt boende från socialtjänsten, HVB-boende eller familjehem. Eftersom migrationsverket nu gjort bedömningen att de är vuxna avslutas de per automatik hos socialtjänsten och erbjuds istället en plats på ett anläggningsboende någonstans i landet med andra vuxna asylsökande. Någonstans – som ofta innebär väldigt många mil bort från den plats där man har skapat sin trygghet. De tvingas lämna skola, vänner, fritidsintressen och allt det som kommit att bli vant och tryggt. Av denna anledning har många barn därför valt att inte flytta till dessa anläggningsboenden. Istället bor de hos kompisar, hos någon snäll vuxen som öppnat upp sitt hem eller, i värsta fall, i en trappuppgång.

Vi på Barnrättsbyrån har sett detta eskalera i en rasande takt under hösten 2017. Varje vecka har vi mött barn som berättat att de plötsligt gått från att vara 16 till 18 år och får besked att de inom några dagar (i vissa fall bara några timmar) måste packa sina väskor och flytta till en helt annan del av Sverige. Av anledningarna som vi nämnt ovan har barnen inte velat flytta och har därför kommit till oss och bett om hjälp med att hitta någonstans att bo.

Att ryckas upp från sitt sammanhang mitt i en asylprocess går emot all den kunskap som finns om integration. Ett barn som kommit ensam till Sverige och kämpat för att skapa sig ett sammanhang – lära sig svenska, gå i skola och knyta kontakter ska plötsligt ryckas upp och flyttas till annan ort. Kanske för att ytterligare någon månad senare få uppehållstillstånd och flytta igen. Det säger sig självt att det inte är en hållbar ekvation om Sverige önskar att nyanlända ska integreras i samhället. Det är framförallt en totalt inhuman behandling av ett ensamt barn.

Regeringen uppmärksammade detta och tillsatte under sommaren 2017 pengar som kommuner kunde söka för att hålla kvar ungdomar som skrivits upp i ålder eller som fyllt 18 år men ännu inte fått slutgiltigt beslut i sin asylprocess. Hur kommunerna har valt att använda dessa pengar verkar dock ha sett lite olika ut, men det man kan säga är väl att alla kommuner inte har använt pengarna till det som de var syftade för, dvs till ungdomarna, vilket har lett till att många barn har blivit hemlösa.

Den här snabba och oerhört stora förändring som dessa barn och unga utsätts för har givetvis medfört mycket stress, oro och ångest i en redan väldigt svår situation. Unga människor som har upprepade erfarenheter av separationer och förluster som gång på gång utsätts för trauman som aldrig får en chans att läka.

Till er som har makt att förändra situationen för de här barnen – snälla ha i åtanke att de är just det, barn. Barn som har rättigheter och förtjänar att bli behandlade därefter.

Barnrättsbyråns mall för överklagan i samband med åldersuppskrivning