Lex lilla hjärtat riskerar att bli verkningslös

Skrivet av wilson, 11 juni, 2021

Idag skickar vi och stora delar av Sveriges barnrättsorganisationer, myndigheter och kommuner in våra synpunkter på promemorian Lex lilla hjärtat, det vill säga lagförslaget om barnets bästa när vård enligt LVU upphör. I samband med remissyttrandet debatterar vi och barnrättsorganisationen Maskrosbarn i Dagens Samhälle om att förslaget inte kommer att göra någon skillnad om inte barn och ungas egnas röster får påverka besluten i mycket högre grad än idag.

Vi vet att placerade barn är en särskilt sårbar grupp som samhället har ett extra stort ansvar för och hade därför hoppats på ett starkt barnrättsperspektiv. Istället ser vi ännu en utredning där röster från barn och unga som berörs av lagstiftningen utelämnats. Vi hade velat se ett seriöst helhetsgrepp, liknande LVU utredningen från 2015, som utgår från barnets bästa.

Läs debattartikeln genom att klicka på länken här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/lex-lilla-hjartat-riskerar-att-bli-verkningslos/

Och läs vårt svar till remissen ”Barnets bästa när vård enligt LVU upphör (DS 2021:7)” här: https://www.regeringen.se/49cb51/contentassets/5558a98db68447b48f4b4456293ca97b/barnrattsbyran.pdf