Statlig utredning föreslår nytt system med barnrättsbyråer

Skrivet av Barnrättsbyrån, 23 augusti, 2023

Pressmeddelande 2023-08-23

Statlig utredning föreslår nytt system med barnrättsbyråer

Flera nya lagändringar för att stärka barns rättigheter och ett regeringsuppdrag till Socialstyrelsen att etablera oberoende barnrättsbyråer i Sverige. Det föreslår utredningen om barns klagorätt som i dag överlämnas till regeringen.

– Det här är en milstolpe i arbetet för att Sverige ska leva upp till barnkonventionen och något som Barnrättsbyrån har kämpat för i ett decennium. Med utredningen som utgångspunkt har nu regeringen en historisk möjlighet att stärka barns rättigheter, säger Elin Wernquist, Barnrättsbyråns generalsekreterare.

Utredningen föreslår att Sverige ratificerar det så kallade tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett individuellt klagomålsförfarande för barn. Utredningen lämnar också ett antal lagförslag för att säkerställa barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter, bland annat stärkt rätt för barn under 15 år att komma till tals och överklaga beslut om placeringar enligt LVU.

Till skillnad från flera andra europeiska länder saknar Sverige en nationell instans dit barn själva kan vända sig för att få stöd och hjälp att utkräva sina rättigheter, vilket Sverige har fått återkommande kritik för från FN. Utredningen rekommenderar att regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att etablera barnrättsbyråer med oberoende barnombud i det svenska civilsamhället.

– På Barnrättsbyrån vet vi vilken skillnad ett oberoende barnombud kan göra för barn som har fått sina rättigheter kränkta. Att en statlig utredning fastslår att Sverige behöver barnrättsbyråer är ett viktigt erkännande. Nu behöver regeringen skyndsamt göra verklighet av utredningens förslag, säger Elin Wernquist.

Kontakt:
Elin Wernquist, generalsekreterare Barnrättsbyrån
elin@barnrattsbyran.se
072-565 33 46
Länk till pressbild


Fotograf: Anton Enerlöv
Några av utredningens förslag:
 • Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett individuellt klagomålsförfarande
 • Barn under 15 år bör få stärkt rätt till offentligt biträde och möjlighet att överklaga beslut gällande placeringar enligt LVU
 • Barn bör få rätt till offentligt biträde i mål om umgängesbegränsning
 • Barn inom SiS bör få förbättrade möjligheter till offentligt biträde samt att överklaga beslut om särskilda befogenheter
 • Staten bör bidra till att etablera barnrättsbyråer med hjälp av civilsamhällesorganisationer
 • En försöksverksamhet bör inledas med statsbidrag till barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud

Ta del av hela utredningen:
https://regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2023/08/sou-202340/

Fakta om barnrättsbyråer:

 • en ny funktion som kan vara ett stöd för barn i utsatta situationer, särskilt barn som saknar tillräckligt stöd från vårdnadshavare eller andra vuxna i sin närhet.
 • kan bistå barnet med att informera och förklara beslut och processer, stödja barnet i kontakt med myndigheter genom att exempelvis medverka på möten med socialtjänst och skola, hjälpa barnet att få sin röst hörd i olika processer eller bistå vid framförandet av anmälningar och klagomål.
 • kan vara ett kontinuerligt och tryggt stöd för utsatta barn, som kan befinna sig i komplexa processer med många myndighetskontakter.
 • funktionen ska bidra till att barn i större utsträckning får de insatser de har behov av och sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda.
 • utgångspunkten är att verksamheten inte ska vara konfliktdrivande utan tvärtom tjäna som en brygga mellan enskilda och myndigheter och bidra till ökad tillit och förtroende.